Ordensregulativ for H/F Højvang Vest

Ordensregulativ for ”Højvang Vest”

 • Al unødig kørsel på selskabets område er forbudt.
  Højeste hastighed er max 20 km/t for alle trafikanter.

 • Al brug af benzindrevne redskaber i sæsonen – fra 1. april til 30. september – må ikke finde sted på lørdage og søndage efter kl. 12.00.

 • Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejende eller omkringliggende arealer.

 • I haverne må der ikke holdes kaniner, høns, bier, duer eller andre dyr, dog undtaget stuefugle.
  Hunde skal føres i snor, havelejerne må kun have èn hund pr. have. Ved gentagne klager over gøen fra hunden, kan det påbydes at fjerne hunden fra haveselskabet.

 • Benyttelse af musikanlæg, og lignende må kun ske på en sådan måde, at man ikke generer andre lejere, jf. Radiospredningsloven.

 • Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i henhold til bestemmelserne fra Aalborg kommune, jf. Nordjysk kreds’ lejeaftale.

 • Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, er vedkommende pligtig til straks at meddele bestyrelsen dette. Herefter skal bestyrelsen søge konsulentmæssig vejledning. Lejerne må ikke modsætte sig de foranstaltninger som bestyrelsen i samråd med konsulenten tager for at bekæmpe sygdommen.

 • Hækkene skal klippes to gange om året, på de tidspunkter bestyrelsen fastsætter. Hæk må maksimalt være 160 cm. Udtyndning må kun udføres fra november til februar måned.

 • Udover selve haven, skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o.l. er der ingen genboer er man pligtig til at renholde hele vejen og hæk i modsatte side.

 • Bestyrelsen er forpligtet til hver måned, fra maj til oktober, at efterse haver, veje og hække. Finder bestyrelsen ved disse eftersyn at haver og veje ikke er renholdt, træder følgende procedure i kraft.
  • Mundtlig påtale ved mindre forseelser.
  • Ved grovere overtrædelser træder vores gebyrregler i kraft.
  • Der skal være fri adgang til haverne i tidsrummet hvor bestyrelsen foretager eftersyn. Undlader man dette koster det et gebyr på kr. 500,00.

 • Gebyrregler
  • Gebyr for ikke at klippe hækken til tiden (hele hækken) kr. 500,00.
  • Gebyr for mislighold af hæk og vej kr. 500,00.
  • Gebyr for at tilsidesætte bestyrelsens påbud kr. 500,00.
 • Når der åbnes for vandet (hovedhanen) SKAL stophanen være lukket og der SKAL være fri adgang til haven. Undlader man dette er gebyret kr. 500,00, for hver forseelse.
 • Når vandurene skal aflæses SKAL der være fri adgang til haverne. Undlades dette er gebyret kr. 500,00.

 • Haverne
  • Alle hække skal være af typen NAUR
  • Hækkene må ikke beskadiges og skal af lejerne til enhver tid holdes fri for ukrudt og anden beplantning.
  • Der må ikke findes trådhegn, pigtråd, plader eller lignende i hækkene.
  • Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel.
  • Konstaterer bestyrelsen at der er plantet træer eller buske, som skader andre lejeres haver eller hække, må vedkommende beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således, at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.
  • For hver have skal der være anbragt én låge som indgang til haven. På udvendig side af lågen skal der være påsat tydeligt nummer på haven. Havelågen må maksimalt være 150 cm målt fra jorden. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse.
 • Ændring eller tilbygning til havehuset/redskabsskur må ikke påbegyndes uden bestyrelsens godkendelse.
 • Alle klager og anmodninger, som bestyrelsen skal tage stilling til, skal være skriftlige, kun disse vil blive behandlet.
 • Der må ikke forefindes flis, bark eller andre dækmaterialer langs hækkene, det gælder både inde i haven og udvendig langs vejen.

Vedtægter og ordensregulativ skal følge haven.
Ved bortkomst erstattes disse med kr. 100,00.


Højvang Vest
Bestyrelsen

Formand:
Vibeke, have nr. 18

Bestyrelsesmedlem:
Dennis, have nr. 37

Bestyrelsesmedlem:
Annette, have nr. 8

Ekstern kasserer:
Annette, have nr. 8